Sprawnie i skutecznie, z zaangażowaniem!Doradztwo gospodarcze, opracowanie, zarządzanie i rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, POWER 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020, Programu Polska Cyfrowa (Działanie 1.1).

Strona Główna

Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze jako Lider realizuje w partnerstwie z GOPS Głusk, GOPS w Jabłonnie oraz OPS w Strzyżewicach projekt pt. „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice - edycja II”.

Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z GOPS Głusk, GOPS w Jabłonnie oraz OPS w Strzyżewicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice”

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 25 osób (śr. 13K,12M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem, wszyscy Uczestnicy projektu korzystają z pomocy społecznej) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia UP, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze rewitalizacji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Strzyżewie pozostających bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych w okresie do 11.2022 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym i zawodowych, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 7 osób (śr. 4K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po zakończeniu udziału w projekcie i aktywne poszukiwanie pracy przez minimum 3 osoby bierne zawodowo.

Wartość projektu: 850 282,81 zł Dofinansowanie projektu z UE: 722 740,38 zł

Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z GOPS w Jastkowie, GOPS w Lubartowie, OPS w Niemcach i GOPS w Spiczynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn”

Celem głównym projektu jest podwyższenie aktywności społ. oraz zdolności do zatrudnienia 33 osób (śr. 29K,4M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia uczestników, zamieszkałych na obszarze gmin Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn, pozostających bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych, którzy wyrazili deklarację udziału w proj., w okresie do 06.2021 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 8os. (śr. 6K,2M)

Dofinansowanie projektu z UE: 1 232 637,00

Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z GOPS Głusk, GOPS w Jabłonnie, OPS w Mełgwi i OPS w Piaskach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Współdziałanie na rzecz aktywnej integracji w Gminach: Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski.”

Celem projektu podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 40 os. (śr. 28K,12M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem, wszyscy UP korzystają z pomocy społecznej) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i osób z otoczenia, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia UP, zamieszkują (w rozumieniu KC) na obszarze gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew, Piaski, pozostających bez zatrudnienia i/lub osób bezrobotnych w okresie do 06.2020 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 10os. (śr. 7K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie i aktywne poszukiwanie pracy u min. 19 os
Celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 26 os. (śr. 17K, 9M) w tym 3K OzN, podopiecznych Fundacji S.O.S. Ziemi Lubelskiej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostających bez zatrudnienia i o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (w rozumieniu KC) w ośrodkach prowadzonych przez Fundację na terenie miasta Lublin, w okresie do 31.03.2020 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 8 os. (śr. 5K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie u 9 os. (6K,3M) i aktywne poszukiwanie pracy u min. 12 os. (śr. 8K,4M) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 9 UP (6K,3M).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 469 458,92 zł

FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ" realizuje w Partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdobędziemy nowe kwalifikacje z Fundacją S.O.S.” Działanie 11.1 RPO WL 2014-2020

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 26 os. (śr. 17K, 9M) w tym 3K OzN, podopiecznych Fundacji S.O.S. Ziemi Lubelskiej, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostających bez zatrudnienia i o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych (w rozumieniu KC) w ośrodkach prowadzonych przez Fundację na terenie miasta Lublin, w okresie do 31.03.2020 r. dzięki realizacji kompleksowej i skutecznej reintegracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienie przez min. 8 os. (śr. 5K,3M) oraz wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie u 9 os. (6K,3M) i aktywne poszukiwanie pracy u min. 12 os. (śr. 8K,4M) oraz uzyskanie kwalifikacji przez 9 UP (6K,3M).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 040 933,46 zł

Accessibility Toolbar